Seg 1 Binge-watcing; Song
Seg 2 Binge-watching; Song
Seg 3 Binge-watching; Song
Seg 3 Daylight Saving Time; Song